Location

Czeladz

Powiat będziński
Silesia

PolandParty Series

Silesia Party 2 is a part of Silesia.